Ngày 18/12/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 103/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Danh mục mã số chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia giai đoạn 2006-2010.

Ngày 18/12/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 103/2007/QĐ-BTC  về việc ban hành Danh mục mã số chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia giai đoạn 2006-2010.

Quyết định được đăng Công báo ngày 28/12/2007, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article