Tổng kiểm toán Nhà nước đã ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2008 tại Quyết định số 10/2007/QĐ-KTNN ngày 10/12/2007

Tổng kiểm toán Nhà nước đã ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2008 tại Quyết định số 10/2007/QĐ-KTNN ngày 10/12/2007.

Cùng ngày, Tổng kiểm toán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 11/2007/QĐ-KTNN về Quy trình thanh tra, kiểm tra của Kiếm toán Nhà nước, quy định trình tự, nội dung các bước tiến hành một cuộc thanh tra, kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc cuộc thanh tra, kiểm tra.

Các quyết định nói trên được đăng Công báo ngày 27/12/2007 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article