Ngày 12/12/2007, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 15/2007/TT-BYT hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết hoặc góp vốn liên doanh để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ của các cơ sở y tế công lập.

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 15/2007/TT-BYT ngày 12/12/2007 hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết hoặc góp vốn liên doanh để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ của các cơ sở y tế công lập.

Việc sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết hoặc góp vốn liên doanh mua sắm trang thiết bị để hoạt động dịch vụ phải căn cứ vào nhu cầu sử dụng, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Đối với hình thức liên doanh góp vốn mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ phải thực hiện đấu thầu mau sắm tài sản theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Không được nhận liên kết, lắp đặt các thiết bị y tế cũ đã qua sử dụng, chưa được Bộ Y tế cho phép.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về nội dung của Đề án liên doanh, hạc toán, kế toán và chế độ báo cáo, nguyên tắc xác định giá trị tài sản sử dụng để liên doanh, liên kết v.v…

Thông tư được đăng Công báo ngày 30/12/2007 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article