Ngày 11/12/2007, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2007/TT-BXD hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 30, khoản 2 Điều 31 của Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.

Ngày 11/12/2007, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2007/TT-BXD hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 30 (bộ máy nhân lực vận hành thiết bị công nghệ và kiểm soát chất lượng sản phẩm), khoản 2 Điều 31 (kinh doanh xật liệu xây dựng) của Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.

Người phụ trách quản lý kỹ thuật sản xuất của doanh nghiệp phải có trình độ cao đẳng trở lên ít nhất một trong các chuyên ngành công nghệ vật liệu xây dựng, công nghệ hóa chất, khai thác mỏ, cơ khí, điện, tự đông hóa.  Người lao động trực tiếp vận hành thiết bị sản xuất phải có chứng chỉ đào tạo theo chuyên ngành sản xuất, vận hành thiết bị.

Thông tư quy định chi tiết những sản phẩm vật liệu xây dựng kinh doanh không phải cấp giấy chứng nhận kinh doanh  theo quy định tại khoản 4 Điều 7 và điểm 10, mục 2 Phụ lục III của Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/7/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện; vật liệu xây dựng không cho phép bày bán tại các phố trung tâm của thành phố, thị xã; tiêu chuẩn đối với siêu thị, cửa hàng kinh doanh hoặc giới thiệu sản phẩm, kho bãi chứa vật liệu xây dựng. Các loại vật liệu xây dựng bị hư hỏng, kém phẩm chất, phế thải trong quá trình vận chuyển, lưu chứa, kinh doanh phải được chở về nơi sản xuất hoặc đổ đúng nơi quy định của chính quyền địa phương.

Thông tư được đăng Công báo ngày 27/12/2007, có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 04/1999/TT-BXD ngày 15/7/1999 của Bộ Xây dựng.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article