Ngày 13/12/2007, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 02/2007/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông.

Ngày 13/12/2007, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 02/2007/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông.

Nhà nước tôn trọng quyền tự định giá và cạnh tranh về giá của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, Nhà nước có thể áp dụng hình thức quản lý khác nhau đối với giá cước giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông nhằm khuyến khích doanh nghiệp mới tham gia thị trường.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc quản lý, căn cứ quy định và hình thức quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông; thẩm quyền quản lý giá cước; quy trình, thủ tục xây dựng, trình, thẩm định, ban hành giá cước các dịch vụ bưu chính, viễn thông.

Thông tư được đăng Công báo ngày 27/12/2007, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các nội dung khác không hướng dẫn tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại Quyết định số 39/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article