Bộ Thông tin và Truyền thông đã sửa đổi một số điều của Quy định quản lý tem bưu chính ban hành kèm theo Quyết định số 16/2005/QĐ-BBCVT.

Ngày 3/12/2007, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 06/2007/QĐ-BTTTT về việc sửa đổi một số điều của Quy định quản lý tem bưu chính ban hành kèm theo Quyết định số 16/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/4/2005.

Quyết định được đăng Công báo ngày 17/12/2007, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article