Ngày 18/1/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 13/2008/QĐ-TTg về Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Ngày 18/1/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 13/2008/QĐ-TTg về Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Quyết định quy định về vốn và tài sản, thu nhập và chi phí, chế độ kế toán, thống kê, kiểm toán và kế hoạch tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 218/1999/QĐ-TTg ngày 9/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định được đăng Công báo ngày 29/01/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 145/2000/QĐ-TTg  ngày 19/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ, bãi bỏ khoản 1 Điều 4 Quyết định số 218/1999/QĐ-TTg ngày 9/1/1999, quy định về mức vốn điều lệ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Điều 3 và tiết a khoản 1 Điều 22, khoản 8 Điều 7 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 75/2000/QĐ-TTg ngày 28/6/2000 của Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article