Lệ phí đăng ký cưu trú là khoản thu đối với người đăng ký, quản lý cư trú với cơ quan đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú.

Ngày 15/1/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 07/2008/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú.

Lệ phí đăng ký cưu trú là khoản thu đối với người đăng ký, quản lý cư trú với cơ quan đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú.

Ở các quận của thành phố trực thuộc Trung ương, mức thu lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú là 10.000đồng/lần đăng ký; cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không quá 15.000đồng/lần cấp; đính chính thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: không quá 5.000đồng/lần đính chính. Đối với các khu vực khác, mức thu áp dụng tối đa bằng 50% mức thu trên.

Thông tư được đăng Công báo ngày 28/1/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.  Bãi bỏ quy định về lệ phí hộ khẩu trong Thông tư số 97/2007/TT-BTC ngày 16/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn phí, lệ phí, thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article