Ngày 31/12/2007, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 4194/QĐ-BGTVT công bố Danh mục 199 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giao thông vận tải và liên tịch ban hành đến ngày 30/11/2007 hết hiệu lực pháp luật.

Ngày 31/12/2007, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 4194/QĐ-BGTVT công bố Danh mục 199 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giao thông vận tải và liên tịch ban hành đến ngày 30/11/2007 hết hiệu lực pháp luật.

Theo đó, số lượng văn bản QPPL hết hiệu lực pháp luật trong lĩnh vực hàng hải là 38, hàng không là 35, đường sắt là 10, đường bộ là 47, đường thủy nội địa là 30, các lĩnh vực GTVT khác là 30.

Quyết định được đăng Công báo ngày 28/1/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article