Ngày 8/1/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-BNN đính chính Quyết định số 106/2007/QĐ-BNN về quản lý sản xuất, kinh doanh rau an toàn.

Ngày 8/1/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-BNN đính chính Quyết định số 106/2007/QĐ-BNN về quản lý sản xuất, kinh doanh rau an toàn.

Quyết định được đăng Công báo ngày 25/1/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article