Ngày 20/12/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC.

Ngày 20/12/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC.

Các nhóm mặt hàng thuộc diện giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi để thực hiện bình ổn giá tiếp tục áp dụng mức thuế suất tạm thời quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này cho đến khi có Quyết định bãi bỏ của bộ trưởng Bộ Tài chính.

Quyết định được đăng Công báo ngày 23/1/2008 (các số từ 43-62), có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 1/1/2008.

Ngày 1/2/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 211/QĐ-BTC đính chính Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC nói trên.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article