Ngày 31/12/2007, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD về Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Ngày 31/12/2007, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD về Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản. Các cơ sở đào tạo căn cứ vào Chương trình khung này để biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Quyết định được đăng Công báo ngày 20/1/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Ngày 4/12/2008, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1408/QĐ-BXD đính chính Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD nói trên. Quyết định đăng Công báo ngày 23/12/2008.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article