Ngày 4/1/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 01/2008/QĐ-BNN quy định về ghi nhãn, mạ băng và sử dụng phụ gia thực phẩm trong chế biến sản phẩm cá đông lạnh.

Ngày 4/1/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 01/2008/QĐ-BNN quy định về ghi nhãn, mạ băng và sử dụng phụ gia thực phẩm trong chế biến sản phẩm cá đông lạnh.

Nhãn hàng hóa trên các bao bì của sản phẩm cá đông lạnh thực hiện theo quy định của Việt Nam (đối với sản phẩm tiêu thụ trong nước) và yêu cầu của nước nhập khẩu (đối với sản phẩm xuất khẩu) với điều kiện yêu cầu không làm sai lệch bản chất hàng hóa và không trái với quy định của Việt Nam. Các thông tin về khối lượng tịnh và khối lượng tổng của sản phẩm, tỷ lệ nước mạ băng sản phẩm so với khối lượng tịnh (không vượt quá 10% đối với sản phẩm tiêu thụ trong nước và sản phẩm xuất khẩu sang các thị trường chưa có quy định của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu). Việc mạ băng sản phẩm chỉ nhằm mục đích duy nhất là bảo vệ chất lượng sản phẩm. Quyết định được đăng Công báo ngày 14/1/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 3649/QĐ-BNN-CLTY ngày 19/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra hóa chất, phụ gia thực phẩm dùng trong bảo quản, chế biến thủy sản và tỷ lệ mạ băng trong sản phẩm thủy sản đông lạnh.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article