Ngày 7/1/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/2008/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và tổ chức bộ máy của Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Ngày 7/1/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/2008/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và tổ chức bộ máy của Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (Ban Chỉ đạo).

Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện công tác đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Thành viên Ban Chỉ đạo gồm có Trưởng Ban (Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ), Phó Trưởng Ban thường trực (Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ), ủy viên (đại diện lãnh đạo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam). Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ. Bộ máy giúp việc của Ban Chỉ đạo là Vụ Đổi mới doanh nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ.

Luật được đăng Công báo ngày 14/1/2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2008.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article