Ngày 26/12/2007, Bộ Công thương  đã ban hành Quyết định số 12/2007/QĐ-BCT phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Ngày 26/12/2007, Bộ Công thương  đã ban hành Quyết định số 12/2007/QĐ-BCT phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Quyết định đưa ra định hướng phát triển các loại hình chợ theo thị trường địa bàn, thị trường hàng hóa, chợ hàng tư liệu sản xuất, chợ hàng công nghiệp tiêu dùng,. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào các  chợ dân sinh thành thị, các khu công nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài tăng cường đầu tư đồng bộ và hiện đại hóa các chợ đầu mối nông sản trên cơ sở áp dụng công nghệ logistics, đầu tư vào các chợ tổng hợp bán buôn, bán lẻ ở các trung tâm kinh tế của các tỉnh, đầu tư vào chợ cửa khẩu và chợ trong khu kinh tế cửa khẩu. Tạo điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh cá thể tham gia góp vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp các loại chợ ở các vùng kinh tế. Nhà nước hỗ trợ đầu tư về mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật của chợ hoăc nhà nước hỗ trợ vốn đầu tư, các doanh nghiệp, cá nhân và hộ kinh doanh cùng tham gia xây dựng chợ. Nhà nước ưu tiên tập trung vốn đầu tư phát triển chợ đầu mối bán buôn nông sản tại các vùng nông sản hàng hóa tập trung, làm tiền để để từng bước phát triển thành các sàn giao dịch hàng hóa, chợ đấu giá, kể cả các trung tâm mua bán hàng hóa theo phương thức giao sau.

Đến năm 2020, tổng hợp yêu cầu vốn đầu tư xây dựng mạng lưới các loại chợ toàn quốc được quy hoạch là 15.267,27 tỷ đồng; tổng hợp nhu cầu sử dụng đất xây dựng mạng lưới chợ là khoảng 1.389,77 ha. Phần vốn vay, vốn của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và vốn huy động khác trong xã hội sẽ là nguồn vốn chủ yếu để đầu tư phát triển mạng lưới chợ toàn quốc. Quyết định ban hành Phụ lục về Danh mục chợ đầu mối nông sản toàn quốc, Danh mục chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu trên toàn quốc v.v...

Quyết định được đăng Công báo ngày 15/1/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ngày 4/2/2008, Bộ Công thuơng đã ban hành Quyết định số 03/2008/QĐ-BCT (đăng Công báo ngày 17/2/2008) đính chính Quyết định nói trên. 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article