Ngày 8/1/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 02/2008/TT-BNN hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Chương II Nghị định số 128/2005/NĐ-CP; Điều 1 Nghị định số 154/2006/NĐ-CP và ban hành một số biểu mẫu, giấy tờ sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Ngày 8/1/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 02/2008/TT-BNN hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Chương II Nghị định số 128/2005/NĐ-CP; Điều 1 Nghị định số 154/2006/NĐ-CP và ban hành một số biểu mẫu, giấy tờ sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/1/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Thông tư số 02/2004/TT-BTS ngày 22/3/2004 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 70/2003/NĐ-CP ngày 17/6/2003 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article