Các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, chế biến, phân phối, bán lẻ xăng dầu tại thị trường trong nước phải tuân thủ các điều kiện bảo đảm chất lương, đo lường đối với xăng động cơ, dầu điêzen ban hành tại Thông tư số 29/2007/TT-BKHCN ngày 25/12/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, chế biến, phân phối, bán lẻ xăng dầu tại thị trường trong nước phải tuân thủ các điều kiện bảo đảm chất lương, đo lường đối với xăng động cơ, dầu điêzen ban hành tại Thông tư số 29/2007/TT-BKHCN ngày 25/12/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Doanh nghiệp phải bảo đảm xăng động cơ, dầu điêzen nhập khẩu có chất lượng phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng và nhiên liệu điêzen QCVN1:2007/BKHCN và phải công bố tiêu chuẩn áp dụng theo TCVN6776:2005 đối với xăng và TCVN 5689:2005 đối với nhiên liệu điêzen và cung cấp tiêu chuẩn công bố áp dụng cho nhà phân phối, bán lẻ. Doanh nghiệp sản xuất, chế biến xăng dầu phải xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí ISO/TS 29001:2003. Các cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu phải được xây dựng theo đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, được thiết kế, xây dựng theo quy định tại TCVN 4530:1998.

Thông tư được đăng Công báo ngày 6/1/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article