Ngày 28/12/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 190/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Lụật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Ngày 28/12/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 190/2007/NÐ-CP hướng dẫn một số điều của Lụật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Nghị định hướng dẫn về đối tượng áp dụng, quyền và trách nhiệm của các bên tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, các chế độ BHXH tự nguyện (chế độ hưu trí, tử tuất), quỹ BHXH tự nguyện, thủ tục thực hiện BHXH tự nguyện, khiếu nại tố cáo về BHXH tự nguyện và quản lý nhà nước về BHXH tự nguyện.

Nghị định được đăng Công báo ngày  6/1/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article