Ngày 25/12/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số  187/2007/NĐ-CP quy  định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 25/12/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 187/2007/NĐ-CP quy  định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Bộ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ  và các nhiệm vụ tại Điều 2 của Nghị định số 187/2007/NĐ-CP nêu trên. Bộ có 26 đơn vị và tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ.

Nghị định có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số thay thế Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông và các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article