Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về việc làm, dạy nghề, lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực trên.

Ngày 25/12/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 186/2007/NĐ-CP quy  định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về việc làm, dạy nghề, lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực trên.

Bộ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ  và các nhiệm vụ tại Điều 2 của Nghị định số 186/2007/NĐ-CP nêu trên. Bộ có 25 tổ chức và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.

Nghị định có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; bãi bỏ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article