Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch số 159/2007/TTLT-BTC-BQP sửa đổi Thông tư liên tịch số 118/2005/TTLT-BTC-BQP ngày 22/12/2005 hướng dẫn một số điều về tài chính đối với công ty quốc phòng tại Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Ngày 31/12/2007, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch số 159/2007/TTLT-BTC-BQP sửa đổi Thông tư liên tịch số 118/2005/TTLT-BTC-BQP ngày 22/12/2005 hướng dẫn một số điều về tài chính đối với công ty quốc phòng tại Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Thông tư được đăng Công báo ngày 11/1/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article