Ngày 25/12/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số  185/2007/NĐ-CP quy  định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngày 25/12/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 185/2007/NĐ-CP quy  định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; quản lý Nhà nước các dịch vụ công thuộc các lĩnh vực trên. Bộ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ  và các nhiệm vụ tại Điều 2 của Nghị định số 185/2007/NĐ-CP nêu trên. Bộ có 27 đơn vị và tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ.

Nghị định có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số 63/2007/NĐ-CP ngày 11/6/2003, Nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 11/3/2003, Nghị định số 94/2003/NĐ-CP ngày 19/8/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ Văn hóa-Thông tin, Ủy ban Thể dục thể thao và Tổng cục Du lịch.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article