Ngày 4/1/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.

Ngày 4/1/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều khoản về chế độ tài chính, con dấu của Phòng Công chứng; con dấu của Văn phòng công chứng; quản lý việc tổ chức, đào tạo nghề công chứng; quản lý Nhà nước về công chứng tại địa phương; địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất của Văn phòng Công chứng; phí công chứng.

Nghị định được đăng Công báo ngày 11/1/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; bãi bỏ khoản 9 Điều 3 Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article