Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 155/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 155/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động và việc sửa đổi bổ sung giấy phép; tổ chức và điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; khai thác bảo hiểm; hoạt động tái bảo hiểm; đại lý bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam; thủ tục, hồ sơ xin chuyển giao hợp đồng bảo hiểm.

Các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tuân thủ quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan; bảo đảm hợp tác, cạnh tranh lành mạnh và chống độc quyền trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Thông tư được đăng Công báo ngày 8/1/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Thông tư số 98/2004/TT-BTC ngày 19/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2001/NĐ-CP ngày 1/8/2001 quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article