Bộ Công thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại.

Theo Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ, Bộ Công thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại. Bộ Công thương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và 35 nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của Nghị định này.

Bộ có 36 cục, vụ, viện và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

Nghị định được đăng Công báo ngày 05/01/2008 và có hiệu lực sau 15, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ các Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28/5/2003, Nghị định số 29/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article