Mức thu dịch vụ thông tin tín dụng tối đa vừa được ban hành tại Quyết định số 47/2007/QĐ-NHNN ngày 25/12/2007 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Mức thu dịch vụ thông tin tín dụng tối đa vừa được ban hành tại Quyết định số 47/2007/QĐ-NHNN ngày 25/12/2007 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Căn cứ mức thu tối đa này, Giám đốc Trung tâm thông tin tín dụng quy định mức thu cụ thể cho từng sản phẩm, theo từng thời kỳ. Giám đốc Trung tâm thông tin tín dụng có quyền quyết định mức thu khi cung cấp Báo cáo tổng hợp thông tin về khách hàng, báo cáo đặc biệt về doanh nghiệp, báo cáo thông tin đột xuất, tra cứu thông tin theo thời gian, sản phẩm phân tích xếp hạng tín dụng, sản phẩm chấm điểm tín dụng. Các sản phẩm này được cung cấp trên cơ sở hợp đồng cho các tổ chức tín dụng, cá nhân có nhu cầu.

Quyết định được đăng Công báo ngày 4/1/2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2008, thay thế Quyết định số 1669/2005/QĐ-NHNN ngày 18/11/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành mức thu dịch vụ thông tin tín dụng.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article