Theo Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 ban hành Quy chế quản lý mỹ phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra thị trường sau khi đã công bố và được tiếp nhận sản phẩm mỹ phẩm tại Cục Quản lý dược Việt Nam và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính an toàn, tính hiệu quả của sản phẩm mỹ phẩm.

Theo Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 ban hành Quy chế quản lý mỹ phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra thị trường sau khi đã công bố và được tiếp nhận sản phẩm mỹ phẩm tại Cục Quản lý dược Việt Nam và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính an toàn, tính hiệu quả của sản phẩm mỹ phẩm.

Tổ chức, cá nhân đứng tên trên hồ sơ công bố mỹ phẩm phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có chức năng kinh doanh mỹ phẩm.  Nhãn sản phẩm mỹ phẩm phải phù hợp với yêu cầu ghi nhãn mỹ phẩm của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN. Các đơn vị kinh doanh mỹ phẩm tại Việt Nam muốn quảng cáo mỹ phẩm phải gửi hồ sơ quảng cáo về Sở Y tế, nơi đặt trụ sở của tổ chức, cá nhân công bố mỹ phẩm. Nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải phù hợp với tài liệu chứng minh tính an toàn và hiệu quả của mỹ phẩm. Người tiêu dùng có quyền được thông tin về mỹ phẩm, có quyền khiếu nại, tố cáo và yêu cầu đơn vị kinh doanh mỹ phẩm phải bồi thường thiệt hại do sử dụng mỹ phẩm sản xuất, lưu thông không đảm bảo chất lượng, không an toàn.

Quyết định được đăng Công báo ngày 23/2/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 35/2006/QĐ-BYT ngày 10/11/2006, Quyết định số 13/2007/QĐ-BYT ngày 30/1/2007, Quyết định số 3133/1999/QD-BYT ngày 11/10/1999. Các quy định về thông tin, quảng cáo mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người ban hành kèm theo Quyết định số 2557/2002/QĐ-BYT ngày 4/7/2002, quy định về ghi nhãn mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người ban hành kèm theo Thông tư số 14/2001/TT-BYT ngày 26/6/2001, quy định về xuất khẩu, nhập khẩu mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 06/2006/TT-BYT ngày 16/5/2006 bị thay thế bởi Quyết định này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article