Ngày 29/1/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 07/2008/QĐ-BTC về Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương thành lập theo Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007.

Ngày 29/1/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 07/2008/QĐ-BTC về Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương thành lập theo Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007.

Điều lệ mẫu gồm 8 chương, 32 điều: Quy định chung, Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; Hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương; Nguồn vốn hoạt động: Tổ chức bộ máy của Quỹ; Chế độ tài chính-kế toán; Xử lý tranh chấp, tổ chức lại, giải thể; Điều khoản thi hành.

Quyết định được đăng Công báo ngày  14/2/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article