Sau một thời gian nâng cấp và chạy thử nghiệm, ngày 13/3/2008, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chính thức công bố phiên bản chuyển đổi mã ngành nghề kinh doanh tại cấu phần Các quy định về kinh doanh trên Cổng thông tin doanh nghiệp.

Ngày 23/1/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg  về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế quốc dân (VSIC 2007), thay thế các quy định trước đây về  Hệ thống ngành kinh tế quốc dân (VSIC 1993). Do vậy, hệ thống các giấy phép tại cấu phần Các quy định về kinh doanh trên Cổng thông tin doanh nghiệp trước đây áp dụng theo Thông tư liên tịch số 07/2001/TTLT-BKH-TCTK ngày 01/11/2001 về hướng dẫn ngành nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh cần được thay đổi cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Sau một thời gian nâng cấp và chạy thử nghiệm, ngày 13/3/2008, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chính thức công bố phiên bản chuyển đổi mã ngành nghề kinh doanh tại cấu phần Các quy định về kinh doanh trên Cổng thông tin doanh nghiệp. Toàn bộ mã ngành nghề kinh doanh sử dụng trước đây đã được chuyển sang mã ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế quốc dân VSIC 2007. Nội dung các giấy phép không thay đổi.

Độc giả có thể xem chi tiết từng quy định pháp lý về qiấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, điều kiện kinh doanh,… theo phân ngành VSIC 2007 tại Cấu phần này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article