Ngày 31/12/2007, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Thông tư liên tịch số 32/2007/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN hướng dẫn tổ chức hoạt động của Hội nghị người lao động trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập theo Luật Doanh nghiệp năm 2005.

Ngày 31/12/2007, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Thông tư liên tịch số 32/2007/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN hướng dẫn tổ chức hoạt động của Hội nghị người lao động trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập theo Luật Doanh nghiệp năm 2005.

Hội nghị người lao động (HNNLĐ) phải được tổ chức hằng năm và được coi là hợp lệ nếu có sự tham dự của 2/3 tổng số đại biểu được triệu tập. Hội nghị được tổ chức khi có kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm tiếp theo được Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên thông qua. Khi có những biến động lớn, ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh, tác động trực tiếp tới quyền lợi , nghĩa vụ  của người lao động trong công ty thì Ban Chấp hành công đoàn hoặc Giám đốc có thể đề xuất tổ chức HNNLĐ bất thường. Nội dung HNNLĐ được quy định tại điểm 2 Phần II. Định kỳ 6 tháng, Giám đốc công ty cùng với Ban Chấp hành công đoàn đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HNNLĐ, Thỏa ước lao động tập thể, kết quả các phong trào thi đua và thông báo cho người lao động trong công ty biết. Kinh phí tổ chức HNNLĐ do doanh nghiệp bảo đảm.

Thông tư được đăng Công báo ngày 10/2/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Khuyến khích các công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân vận dụng, thực hiện quy định của Thông tư này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article