Quy định áp dụng đối với mọi người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 30/1/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2008/NĐ-CP quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 176 Bộ luật Lao động về hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động; áp dụng đối với mọi người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động trên lãnh thổ Việt Nam. Các doanh nghiệp không được đình công theo quy định của Chính phủ (xem Nghị định số 122/2007/NĐ-CP ngày 22/7/2007) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Nghị định được đăng Công báo ngày 10/2/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article