được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 16/2008/QĐ-TTg ngày 28/1/2008.

được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 16/2008/QĐ-TTg ngày 28/1/2008.

Quyết định được đăng Công báo ngày 8/2/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article