Ngày 4/2/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2008/NĐ-CP quy  định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày 4/2/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2008/NĐ-CP quy  định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam.

Đài Truyền hình Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và cung ứng các dịch vụ công, góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình truyền hình.

Điều 2 Nghị định nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Đài Truyền hình Việt Nam. Đài Truyền hình Việt Nam có Tổng Giám đốc và không quá 4 Phó Tổng Giám đốc, có 30 tổ chức giúp việc, tổ chức sự nghiệp.

Nghị định được đăng Công báo ngày 11/2/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số 96/2003/NĐ-CP ngày 20/8/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Đài Truyền hình Việt Nam.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article