Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.

Ngày 4/2/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2008/NĐ-CP quy  định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.

Điều 2 Nghị định nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các đề án thành lập, sắp xếp lại, cổ phần hóa hoặc giải thể doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nghị định được đăng Công báo ngày 11/2/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số 83/2003/NĐ-CP ngày 18/3/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article