Ngày 18/1/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 06/2008/QĐ-BNN về việc  bổ sung, sửa đổi Danh mục thuốc thú y, thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.

Ngày 18/1/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 06/2008/QĐ-BNN về việc  bổ sung, sửa đổi Danh mục thuốc thú y, thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BTS ngày 31/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản.

Quyết định được đăng Công báo ngày 2/02/2008 (các số từ  91-94) và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article