Ngày 4/2/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2008/NĐ-CP quy  định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Ngày 4/2/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng, kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, phát triển đô thị, nhà ở và công sở, kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định pháp luật. Bộ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3/12/2007 của Chính phủ và các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của Nghị định số 17/2008/NĐ-CP nói trên. Bộ có 23 tổ chức, đơn vị sự nghiệp.

Nghị định có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng và các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article