Ngày 16/1/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2008/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.

Ngày 16/1/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2008/NÐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.

Các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại quy định tại Nghị định này bao gồm: vi phạm quy định về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân; vi phạm quy định về thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; vi phạm quy định về lưu thông, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên thị trường; vi phạm quy định về xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ liên quan đến xuất, nhập khẩu hàng hóa; vi phạm quy định về hoạt động trung gian thương mại; v.v…

Đối tượng áp dụng Nghị định này là các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã; tổ chức tín dụng được thành lập theo Luật Các tổ chức tín dụng; tổ chức bảo hiểm được thành lập theo Luật Kinh doanh bảo hiểm; hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; v.v…

Nghị định được đăng Công báo ngày 29/1/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Nghị định số 175/2004/NĐ-CP ngày 10/10/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article