Ngày 4/1/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 01/2008/QĐ-BTC về Quy chế công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong hoạt động hải quan.

Ngày 4/1/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 01/2008/QĐ-BTC về Quy chế công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong hoạt động hải quan.

Dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong hoạt động hải quan (gọi tắt là dịch vụ C-VAN) là dịch vụ truyền, nhận thông điệp dữ liệu điện tử hải quan giữa người khai hải quan và cơ quan hải quan để thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Quy chế này quy định cụ thể về thủ tục cấp Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ C-VAN; thủ tục tạm đình chỉ, thu hồi Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ C-VAN; giá sử dụng dịch vụ C-VAN; quan hệ giữa tổ chức cung cấp dịch vụ C-VAN với các đối tác.

Quyết định được đăng Công báo ngày 21/1/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.  

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article