Ngày 3/1/2008, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 01/2008/QĐ-BCT về Quy chế xuất khẩu xăng dầu và Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu.

Ngày 3/1/2008, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 01/2008/QĐ-BCT về Quy chế xuất khẩu xăng dầu và Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu.

Việc xuất khẩu xăng dầu thực hiện theo giấy phép của Bộ Công thương. Chỉ thương nhân có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu mới được xuất khẩu xăng dầu. Thương nhân xuất khẩu xăng dầu chịu trách nhiệm về giá bán xăng dầu. Nhà nước không bù giá. Thương nhân có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng quý về tình hình xuất khẩu xăng dầu gửi Bộ Công thương, Bộ Tài chính.

Thương nhân có Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu được kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu. Thương nhân được phép tạm nhập xăng dầu theo một lô lớn hoặc theo từng lô nhỏ từ các kho chứa trong nội địa của thương nhân theo đúng số lượng và chủng loại đã tạm nhập. Thủ tục tạm nhập, tái xuất giải quyết tại cơ quan hải quan cửa khẩu và việc tạm nhập tái xuất xăng dầu thực hiện theo quy định hiện hành. Thương nhân kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu được chuyển vào tiêu thụ nội địa số xăng dầu đã tạm nhập nhưng không tái xuất hoặc không tái xuất hết sau khi hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ thuế, tài chính và tuân thủ quy định hiện hành về quy chuẩn chất lượng xăng dầu nhập khẩu, lưu thông trên thị trường.

Quyết định được đăng Công báo ngày 19/1/2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2008. Bãi bỏ Quyết định số 1752/2003/QĐ-BTM ngày 15/12/2003 về việc ban hành Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article