Theo Quyết định số 01/2008/QĐ-NHNN ngày 9/1/2008, Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được mở chi nhánh, văn phòng đại diện (CN, VPĐD) nếu hoạt động được 1 năm và bảo đảm các điều kiện về mức vốn điều lệ thực có, bảo đảm tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động, có quy định nội bộ quản lý hoạt động, có bộ máy quản trị điều hành v.v…

Theo Quyết định số 01/2008/QĐ-NHNN ngày 9/1/2008, Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được mở chi nhánh, văn phòng đại diện (CN, VPĐD) nếu hoạt động được 1 năm và bảo đảm các điều kiện về mức vốn điều lệ thực có, bảo đảm tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động, có quy định nội bộ quản lý hoạt động, hoạt động kinh doanh năm trước năm dự định mở chi nhánh có lãi trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân không thấp hơn 20%, địa bàn mở chi nhánh phải phù hợp với nhu cầu hoạt động của Tổ chức tín dụng và phải chứng minh được hiệu quả kinh tế sau khi mở chi nhánh, có bộ máy quản trị điều hành v.v…

Hồ sơ mở CN, VPĐD gồm: văn bản đề nghị mở chi nhánh; Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc mở CN, VPĐD; đề án mở CN, VPĐD; văn bản của UBND tỉnh, thành phố chấp thuận cho Tổ chức tín dụng mở CN, VPĐD; văn bản của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về sự cần thiết, nhu cầu hoạt động, địa bàn hoạt động của CN, VPĐD; văn bản xác nhận quyền sở hữu hợp pháp trụ sở CN, VPĐD. Hồ sơ này được gửi tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận mở  CN, VPĐD  của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải tiến hành khai trương hoạt động. Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấm dứt hoạt động của CN, VPĐD, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải ra quyết định chấm dứt hoạt động của CN, VPĐD. Để mở CN, VPĐD ở nước ngoài, Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải đáp ứng các điều kiện tại Điều 4, Điều 11 của Quyết định này.

Quyết định được đăng Công báo ngày 20/1/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 24/2003/QĐ-NHNN ngày 7/1/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại điện của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article