Ngày 31/12/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 161/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện 16 chuẩn mực kế toán, bao gồm: hàng tồn kho, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình, bất động sản đầu tư, thuê tài sản, kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết, thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh, v.v...

Ngày 31/12/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 161/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện 16 chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các ngành, thành phần trong cả nước.

Các chuẩn mực được hướng dẫn bao gồm: hàng tồn kho, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình, bất động sản đầu tư, thuê tài sản, kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết, thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh, ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái, doanh thu và thu nhập khác, hợp đồng xây dựng, chi phí đi vay, trình bày báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con, thông tin về các bên liên quan.

Thông tư được đăng Công báo ngày 18/1/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 9/10/2002, Thông tư số 105/2003/TT-BTC ngày 4/11/2003, Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30/3/2005 bị thay thế. Những nội dung kế toán khác có liên quan nhưng không hướng dẫn trong Thông tư này thì thực hiện theo Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article