Ngày 31/12/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 162/2007/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan đối với Khu Kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang.

Ngày 31/12/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 162/2007/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan đối với Khu Kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang.

Đối tượng áp dụng các chính sách ưu đãi về tài chính quy định tại Thông tư này là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Khu kinh tế cửa khẩu. Các dự án đầu tư vào Khu thương mại-công nghiệp trong Khu Kinh tế cửa khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong 15 năm kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động kinh doanh, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 4 năm kể từ khu có thu nhập chịu thuế, được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm kế tiếp. Hàng hóa, dịch vụ lưu thông trong nội bộ Khu thương mại-công nghiệp và từ nước ngoài nhập khẩu vào Khu thương mại-công nghiệp không phải chịu thuế giá trị gia tăng. Hàng hóa, dịch vụ từ nước ngoài, từ nội địa Việt Nam nhập khẩu và Khu thương mại-công nghiệp và chỉ sử dụng trong Khu thương mại-công nghiệp được miễn thuế nhập khẩu. Áp dụng chế độ một giá thuê đất đối với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp thuê đất, không phân biệt người Việt Nam hay người nước ngoài. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại Khu thương mại-công nghiệp thực hiện kê khai hải quan và nộp hồ sơ hải quan theo quy định đối với từng loại hình nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu thuộc Hải quan tỉnh An Giang và chịu sự giám sát của các Trạn kiểm soát hải quan Khu thương mại-công nghiệp.

Thông tư hương dẫn chi tiết về chế độ tín dụng đầu tư, chế độ giao đất có thu tiền sử dụng đất và thuê đất, chế độ ưu đãi phát triển cơ sở hạ tầng v.v…

Thông tư được đăng Công báo ngày 14/1/2008, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article