Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước.

Ngày 27/12/2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước.

Thông tư hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Chi cục bảo vệ môi trường, tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Thông tư được đăng Công báo ngày 13/1/2008 và có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article