Ngày 20/12/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 156/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Ngày 20/12/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 156/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Vốn điều lệ, dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm, đầu tư vốn, khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh thu và chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm, của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tách quỹ và phân chia thặng dư trong bảo hiểm nhân thọ, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận, quản trị tài chính, kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập, chế độ báo cáo và công khai hóa thông tin của doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là những vấn đề được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư. Thông tư cũng ban hành các mẫu Báo cáo kết quả hoạt động tháng, Báo cáo doanh thu phí bảo hiểm, Báo cáo các chỉ tiêu kinh tế, Báo cáo bồi thường bảo hiểm, Báo cáo chi tiết trích lập dự phòng nghiệp vụ, Báo cáo hoạt động đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu v.v…

Thông tư được đăng Công báo ngày 9/1/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Thông tư số 99/2004/TT-BTC ngày 19/10/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 1/8/2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh ngghiệp môi giới bảo hiểm.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article