Ngày 12/3/2008, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 06/2008/QĐ-NHNN về Quy định xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần, áp dụng đối với các ngân hàng thương mại cổ phần được phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.

Ngày 12/3/2008, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 06/2008/QĐ-NHNN về Quy định xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần, áp dụng đối với các ngân hàng thương mại cổ phần được phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

Các ngân hàng thương mại cổ phần được xếp vào các loại A,B,C,D căn cứ theo tổng số điểm của các chỉ tiêu vốn tự có, chất lượng tài sản, năng lực quản trị, kết quả hoạt động kinh doanh và khả năng thanh toán. Các ngân hàng thương mại cổ phần tự đánh giá xếp loại và gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính chậm nhất ngày 10 tháng 5 năm sau.

Quyết định được đăng Công báo ngày 22/3/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 400/2004/QĐ-NHNN ngày 16/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về việc xếp loại các ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article