Ngày 10/3/2008, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 01/2008/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2003/TT-NHNN ngày 5/8/2003 hướng dẫn thực hiện một số quy  định tại Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet.

Ngày 10/3/2008, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 01/2008/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2003/TT-NHNN  ngày 5/8/2003 hướng dẫn thực hiện một số quy  định tại Nghị định số 55/2001/NĐ-CP  ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet.

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/3/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article