Ngày 3/3/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 40/2008/TT-BNN sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong hướng dẫn việc thực hiện quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Ngày 3/3/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 40/2008/TT-BNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 101/2007/TT-BNN ngày 10/12/2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 32/2006/TT-BNN của Bộ ngày 8/5/2006 hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/3/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article