được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 38/2008/QĐ-BNN ngày 28/2/2008.

Ngày 28/2/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 38/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Danh mục áp mã số HS hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyên ngành thủy sản, bao gồm Danh mục các giống thủy sản được phép nhập khẩu thông thường (Phụ lục 1); Danh mục thuốc thú y, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản nhập khẩu thông thường (Phụ lục 2); Danh mục các mặt hàng phục vụ nuôi trồng thủy sản nhập khẩu có điều kiện (Phụ lục 3); Danh mục những loài thủy sản xuất khẩu có điều kiện (Phụ lục 4) và Danh mục những loài thủy sản cấm xuất khẩu (Phụ lục 5).

Quyết định được đăng Công báo ngày 12/3/2008 (các số từ 169-174) và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article