Ngày 25/2/2008, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 02/2008/QĐ-BKHCN ban hành Quy định về việc kiểm tra đo lường đối với hàng đóng gói sẵn theo định lượng thuộc Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

Ngày 25/2/2008, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 02/2008/QĐ-BKHCN ban hành Quy định về việc kiểm tra đo lường đối với hàng đóng gói sẵn theo định lượng thuộc Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất nhập khẩu, lưu thông, buôn bán hàng đóng gói sẵn chịu trách nhiệm đảm bảo hàng đóng gói sẵn theo đúng yêu cầu đo lường của Quy định này và chịu sự thanh tra, kiểm tra về đo lường theo quy định tại Điều 22, Điều 23 và Điều 24 Nghị định số 06/2002/NĐ-CP ngày 14/1/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh đo lường.

Quy định nều rõ các yêu cầu về đo lường, phương pháp kiểm tra đo lường đối với hàng đóng gói sẵn và ban hành các Phụ lục Biên bản kiểm tra đo lường, Trình tự xác định lượng thực của hàng đóng gói sẵn định lượng theo đơn vị đo khối lượng, Trình tự xác định lượng ráo nước của hàng đóng gói sẵn trong dung môi lỏng, Trình tự xác định lượng thực của hàng đóng gói sẵn đông lạnh.

Quyết định được đăng Công báo ngày 8/3/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 30/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 17/5/2002 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article