Ngày 3/3/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Ngày 3/3/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia có chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong điều phối giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm), giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính quốc gia. Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia là cơ quan có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng thương mại, được bố trí biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước đảm bảo. Ủy ban có Chủ tịch (do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm) và 02 Phó Chủ tịch. Bộ máy giúp việc gồm có Văn phòng, ban Nghiên cứu và điều phối chính sách giám sát, Ban Giám sát tổng hợp, Ban Giám sát các tập đoàn tài chính, Trung tâm Thông tin giám sát tài chính Quốc gia.

Quyết định được đăng Công báo ngày 8/3/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article